Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CAROLIEN VOS COACHING H.O.D.N. BUDGETBUDDY CAROLIEN VOS

Eenmanszaak Carolien Vos Coaching h.o.d.n. Budgetbuddy Carolien Vos (hierna: Budgetbuddy) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81558996 en is gevestigd aan Prof. Jan Bronnerlaan 154 (3541AL) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Budgetbuddy.

1.3 Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Diensten: online/offline coaching op gebied van budgettering alsmede advisering hieromtent.

1.6 Dienstverlener: Eenmanszaak Carolien Vos Coaching h.o.d.n. Budgetbuddy Carolien Vos, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Budgetbuddy.

1.7 Klant: de natuurlijke persoon die door Carolien Vos Coaching h.o.d.n. Budgetbuddy Carolien Vos wordt begeleid.

1.8 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Budgetbuddy heeft aangesteld, projecten aan Budgetbuddy heeft verleend voor Diensten die door Budgetbuddy worden uitgevoerd, of waaraan Budgetbuddy een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Klant kan tevens de Opdrachtgever zijn.

1.9 Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Budgetbuddy, alsmede voorstellen van Budgetbuddy voor Diensten die door Budgetbuddy aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Budgetbuddy waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Budgetbuddy, elke Overeenkomst tussen Budgetbuddy en Opdrachtgever en op elke dienst die door Budgetbuddy wordt aangeboden.

2.2 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Budgetbuddy aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Budgetbuddy is overeengekomen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

2.5 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

2.6 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst

2.7 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

2.8 Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

2.10 Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

2.11 In het geval Budgetbuddy niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1 Alle door Budgetbuddy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2. Budgetbuddy is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Budgetbuddy het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Budgetbuddy gegronde reden te weigeren.

3.3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5 Oplevertijden in het aanbod van Budgetbuddy zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Budgetbuddy heeft aanvaard door akkoord te gaan voor het coachingtraject op de webiste www.budgetbuddy.nl. Dit komt door stand door de online inschrijving door de Opdrachtgever. Daarbij zijn de algemene voorwaarden ter inzage aangeboden door Budgetbuddy en akkoord gegeven door Opdrachtgever. Budgetbuddy zal daarna een bevestiging van de overeenkomst sturen per e-mail met daarbij de te betalen factuur. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Budgetbuddy feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht.

4.2 Budgetbuddy heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

4.3 Budgetbuddy is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4.5 Elke Overeenkomst die met Budgetbuddy wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Budgetbuddy wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Budgetbuddy is verbonden.

4.6 Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Budgetbuddy met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

4.7 Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Budgetbuddy van Opdrachtgever verkrijgt.

5.2 Zowel Opdrachtgever als Budgetbuddy kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

5.3 De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Budgetbuddy ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5.4 Budgetbuddy en Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5.5 In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Budgetbuddy tegen het overeengekomen tarief.

5.6 Opdrachtgever zijnde een Consument kan de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van voortijdige beëindiging van het traject is Budgetbuddy nimmer gehouden tot restitutie van de reeds ontvangen gelden.

5.7 Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever zijnde een Consument wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Budgetbuddy gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. In geval van een groepscoaching geldt een termijn van 5 dagen voor aanvangsdatum.

5.8 Zowel Opdrachtgever als Budgetbuddy kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Budgetbuddy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

6.1 Budgetbuddy zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Budgetbuddy staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

6.2 De Overeenkomst op basis waarvan Budgetbuddy de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

6.3 De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Budgetbuddy aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Budgetbuddy heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

6.4 Bij de uitvoering van de Diensten is Budgetbuddy niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Budgetbuddy, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6.5 Budgetbuddy is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6.6 Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Budgetbuddy Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

6.7 De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Budgetbuddy aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Budgetbuddy of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Budgetbuddy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.8 Budgetbuddy is geen schuldhulpverlener en is niet bevoegd om Klant te helpen met problematische schulden. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Klant problematische schulden heeft, is Budgetbuddy gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en de reeds daadwerkelijke gemaakte kosten inclusief bestede tijd in rekening te brengen bij Klant en/of Opdrachtgever. Hetgeen in dit lid aangegeven is van overeenkomstige toepassing indien Budgetbuddy wegens een andere reden de Overeenkomst beëindigd. Onder een andere reden wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan het hebben van psychologische problemen, dan wel een koopverslaving aan de zijde van Klant.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verplicht alle door Budgetbuddy verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Budgetbuddy niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.2 Budgetbuddy is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Budgetbuddy verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Budgetbuddy voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

7.3 Budgetbuddy kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Budgetbuddy gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Budgetbuddy.

Artikel 8 – Adviezen

8.1 Budgetbuddy kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Budgetbuddy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

8.2 De door Budgetbuddy verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

8.3 Opdrachtgever is op eerste verzoek van Budgetbuddy verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Budgetbuddy wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Budgetbuddy gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

8.4 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Budgetbuddy kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

8.5 Opdrachtgever zal Budgetbuddy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Coaching, webinars, trainingen, workshops

9.1 Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Budgetbuddy coaching verzorgen voor Opdrachtgever en/of Klant. Indien hierna over coaching wordt gesproken, wordt hier tevens een webinar, training en/of workshop onder verstaan.

9.2 De coachingsessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Budgetbuddy. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Budgetbuddy is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.

9.3 De coachingsessie kan tevens online plaatsvinden.

9.4  Deelnemer is verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van de coachingsessie aanwezig te zijn op de aangegeven locatie.

9.5 Indien Deelnemer niet tijdig voor de coachingsessie aanwezig is, heeft Budgetbuddy het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de coachingsessie. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

9.6 Indien Deelnemer niet komt opdagen voor de coachingsessie, is Budgetbuddy gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

9.7 De inhoud van de door Budgetbuddy aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Budgetbuddy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

9.8. Opdrachtgever zal Budgetbuddy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

9.9 Budgetbuddy is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Budgetbuddy om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Budgetbuddy gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Budgetbuddy is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

10.2 Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Budgetbuddy, Budgetbuddy een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

11.1 Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

11.2 Budgetbuddy voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen opdrachtsom.

11.3 Indien overeengekomen wordt de reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

11.4 Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Budgetbuddy haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.5 Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

11.6 Indien een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is overeengekomen, is Budgetbuddy gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

11.7 Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

11.8 Budgetbuddy is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

11.9 Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Budgetbuddy.

11.10 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

12.1 Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

12.2 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Budgetbuddy zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

12.3 Indien Budgetbuddy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

13.1 Budgetbuddy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Budgetbuddy de betrokkene hierover informeren.

13.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Budgetbuddy verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Budgetbuddy tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

13.3 Indien Budgetbuddy op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

14.1 Budgetbuddy heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Budgetbuddy gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

14.2 Budgetbuddy is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

14.3 Budgetbuddy is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

14.4 De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds betaalde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Budgetbuddy te vergoeden voor elk financieel verlies dat Budgetbuddy lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Budgetbuddy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

15.2 Onder overmacht aan de zijde van Budgetbuddy wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Budgetbuddy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Budgetbuddy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Budgetbuddy of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Budgetbuddy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

15.3 In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Budgetbuddy is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

16.1 Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Budgetbuddy, is Budgetbuddy uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Budgetbuddy binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Budgetbuddy deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Budgetbuddy in staat is om adequaat te reageren. 

16.2 Indien het verrichten van Diensten door Budgetbuddy leidt tot aansprakelijkheid van Budgetbuddy, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Budgetbuddy. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

16.3 Budgetbuddy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Budgetbuddy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

16.4 Opdrachtgever vrijwaart Budgetbuddy voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Budgetbuddy geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Budgetbuddy.

16.5 Enige door Budgetbuddy opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Budgetbuddy.

16.6 De inhoud van het opgeleverde advies van Budgetbuddy is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Budgetbuddy opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Budgetbuddy. Budgetbuddy is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

16.7 Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Budgetbuddy nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Budgetbuddy haar eigen advies.

16.8 Budgetbuddy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Budgetbuddy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16.9 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Budgetbuddy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Budgetbuddy binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Budgetbuddy.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

17.1 Budgetbuddy en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Budgetbuddy bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Budgetbuddy is verkregen.

17.2 Indien Budgetbuddy op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Budgetbuddy zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Budgetbuddy niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

17.3 Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Budgetbuddy aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Budgetbuddy vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Budgetbuddy vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Budgetbuddy is verspreid.

17.4 De geheimhoudingsverplichting leggen Budgetbuddy en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

17.5 Klant machtigt Budgetbuddy tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Klant zal hiertoe een machtigingsformulier ondertekenen.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

18.1 Alle IE-rechten en auteursrechten van Budgetbuddy waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Budgetbuddy en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.2 Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Budgetbuddy worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Budgetbuddy gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

18.3 Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Budgetbuddy rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetbuddy. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Budgetbuddy opgeleverde zaken, dient Budgetbuddy expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

18.4 Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Budgetbuddy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

18.5 Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

18.6  Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Budgetbuddy, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

19.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Budgetbuddy verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Budgetbuddy zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

19.2 Opdrachtgever vrijwaart Budgetbuddy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

19.3 Opdrachtgever vrijwaart Budgetbuddy voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

19.4 Opdrachtgever vrijwaart Budgetbuddy voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

19.5 Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Budgetbuddy verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 – Klachten

20.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Budgetbuddy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via carolien@budgetbuddy.nl met als onderwerp “Klacht”.

20.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Budgetbuddy de klacht in behandeling kunnen nemen.

20.3 Budgetbuddy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

20.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

21.1 Op de rechtsverhouding tussen Budgetbuddy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Budgetbuddy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

21.3 In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

21.4 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Budgetbuddy en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Utrecht, 25 januari 2021.